Sang-gil Lee, Heeseung Kim, Chaehun Shin, Xu Tan, Chang Liu, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Sungroh Yoon, Tie-Yan Liu, in Proceedings of International Conference on Learning Representations (ICLR), April 2022.
preprint  link  arXiv