Sang-gil Lee, Heeseung Kim, Chaehun Shin, Xu Tan, Chang Liu, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Sungroh Yoon, Tie-Yan Liu, arXiv:2106.06406 [stat.ML], June 2021.
paper  link