Jihye Park, Jung Min Lim, Seok Jae Heo, Jinman Park, Yoojin Chang, Hui Kwon Kim, Dongmin Jung, Ji Hea Yu,  Seonwoo Min, Sungroh Yoon, Sung-Rae Cho , Inkyung Jung, Taeyoung Park , Hyongbum Henry Kim, Cell, vol. 184, no. 4, pp. 1047-1063.e23, February 2021.
paper  link