Seunghak Yu, Sungroh Yoon, Eui-Young Chung, and Hyuk-Jun Lee, Electronics Express, vol. 11, no. 5, pp. 1-12, March 2014.
paper  link