Jinkyu Kim, Seunghak Yu, Byonghyo Shim, Hanjoo Kim, Hyeyoung Min, Eui-Young Chung, Rhiju Das and Sungroh Yoon, Bioinformatics, vol. 25, no. 9, pp. 1137-1144, May 2009. paper  link  suppl  code